แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของกรมการกงสุล

 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
 

 

อายุ

อาชีพ

สถานที่เข้ารับบริการ

เรื่องที่เข้ารับบริการ

วันที่เข้ารับบริการ

ช่วงเวลาที่เข้ารับบริการ

 ความพึงพอใจในการให้บริการ

กระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ

1. การติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ

2. ขั้นตอนการให้บริการเป็นไปตามที่ประกาศหรือแจ้งไว้

3. ขั้นตอนการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ

1. ให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่สุภาพ

2. มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ น่าเชื่อถือ เป็นต้น

3. มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ ในทางมิชอบ เป็นต้น

4. สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

สิ่งอำนวยความสะดวก

1. มีป้าย / สัญลักษณ์ / ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ

2. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการในภาพรวม

3. การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น แบบสอบถามออนไลน์ เป็นต้น

คุณภาพการให้บริการ

1. การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ

2. ความครบถ้วน ถูกต้องของการให้บริการ

3. คุณภาพการให้บริการในภาพรวม

 คำติชม / ข้อเสนอแนะ
หากพบเห็นการทุจริต สามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมการกงสุล เลขที่ 123 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 หรือ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ consular.complaint@mfa.go.th